ULUSLARARASI KARAYOLU ANLAŞMALARI – ALMANYA

 ULUSLARARASI KARAYOLU ANLAŞMALARI – ALMANYA
Okunuyor ULUSLARARASI KARAYOLU ANLAŞMALARI – ALMANYA

 Omega Proje Lojistik  Uluslararası Taşımacılık 


TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA KARAYOLU İLE ULUSLARARASI YÜK VE YOLCU TAŞIMASINA DAİR ANLAŞMA

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ülkeleri arasında ve ülkeleri üzerinden transit olarak yapılan uluslararası yolcu ve eşya nakliyatını, milli kanunları esası üzerinden düzenlemek arzusuyla aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:

YOLCU NAKLİYATI

MADDE 1

 • Bu anlaşmada kullanılan “yolcu nakliyatı” tabirinden ticari maksatlarla veya ücret karşılığı, yolcuların yolcu otomobilleri veya otobüslerle taşınması anlaşılacaktır.
 • “Yolcu otomobili” tabirinden, yapısı itibariyle, sürücü dahil, dokuz kişiden fazla insan taşımaya müsait olmayan bir motorlu taşıt anlaşılacaktır. “Otobüs” tabirinden ise, yapısı itibariyle, sürücü dahil, dokuz kişiden fazla yolcu taşımaya müsait her nevi motorlu kara nakil vasıtaları kastedilmektedir.

MADDE 2

 • İş yeri iki memleketten birinde bulunan ve kendi memleketlerinde arızi nakliyatla yetkili kılınıp bu işle iştigal eden taşıyıcılar, otobüslerle, diğer akit ülkeye veya o ülke topraklarından geçmek suretiyle yapacakları seyahatlerde aşağıdaki durumlarda başka bir izne tabi tutulmayacaklardır:

(a) Aynı turist grubunu bütün seyahat boyunca taşıyarak tekrar ayrılış mahallerine getirilen bir tek ve aynı otobüslerle yapılan seyahatler (kapalı kapı seyahat turları)

(b) Dışarıya yolcu götürmekle beraber dönüş seyahatleri boş yapılan durumlarda (dönüşü boş seyahatler).

Yukarıda (a) ve (b) paragraflarında öngörülen arızi nakliyat durumlarında, yolcular, ilgili memleketin yetkili makamlarının istisnai izin vermeleri durumu hariç, yolda hiçbir şekilde yolcu bindirip indiremezler.

 • Yukarıda kayıtlı (1)’inci paragrafta bahis konusu arızi nakliyatla iştigal eden taşıyıcılar, istenildiğinde, protokolde bahsi geçen kontrol vesikalarını, kontrol memurlarına ibraz edeceklerdir.

MADDE 3

Yukarıda kayıtlı (2)’inci madde hükümlerine uymayacak şekilde otobüsle veya yolcu otomobiliyle yapılan arızi nakliyatta her bir sefer için diğer memleketin yetkili makamından ayrı izin istihsali gerekir.

MADDE 4

Türk ve Alman taşıyıcılarının tatil yörelerine gidiş, gelişleri ülkedeki güzergah göz önünde tutulmak suretiyle, diğer ülkenin yetkili makamlarının iznine tabidir.

MADDE 5

 • Uluslararası muntazam hatlar için taşıyıcıların her iki akit tarafın yetkili makamlarından müsaade almaları gerekir. Müsaade her iki ülkenin milli mevzuatı uyarınca verilir.
 • Müsaade böyle bir hizmetin lüzumluluğu ve uygunluğu konusunda anlaşma olduğu ve mütekabiliyet garanti edildiği takdirde verilecektir.
 • Zaman tarifeleri, ücretler, bilet bedelleri ve taşıma şartları ile buların tadilleri ve seferlerin durdurulması her iki ülkenin yetkili makamlarının ön mutabakatına tabidir.
 • Muntazam hatlar ihdasında, diğer ülke üzerindeki güzergah kısmıyla ilgili olarak yapılacak müracaatlar ile yukarıda (3)’üncü paragrafta öngörülen müracaatlar nakliyecinin ülkesindeki yetkili makamlara yapılır. Müracaatlar, nakliyecinin ülkesindeki Ulaştırma Bakanlığı’nın görüşleriyle birlikte diğer ülkenin Ulaştırma Bakanlığı’na intikal ettirilir.
 • Muntazam transit hatları için nakliyeciler her iki akit tarafın yetkili makamlarından müsaade istihsal edeceklerdir. Müsaade milli mevzuat uyarınca verilecektir. “Muntazam transit trafiği hattı” deyimi diğer ülkenin toprakları üzerinden üçüncü bir ülkeye yapılan transit nakliyatı anlamını taşımakta olup, transit geçilen ülke toprakları üzerinde herhangi bir nakliye faaliyetinde (yolcu bindirme veya indirme) bulunulamaz.

MAL NAKLİYATI

MADDE 6

 • İki ülkeden birine kayıtlı nakil vasıtalarının iki ülke arasında veya diğer ülke üzerinden karayoluyla eşya nakledebilmesi için diğer ülkenin müsaade belgesi gereklidir.
 • Akit tarafların yetkili makamları, iş bu anlaşmanın 15’inci maddesinde, öngörülen Karma Komisyonda, karşılıklılık esasına göre müsaade belgeleri için bir kota tespit edecekler ve her iki taraf eşit sayıda müsaade belgesine sahip olacaklardır.

MADDE 7

 • Aşağıdaki hallerde müsaade belgesi aranmaz: a) Motosiklet veya otomobil ile taşınan eşyalar

b) Cesetlerin veya ölmüş kimselerin cesetlerine ait küllerin nakli c) Hasara uğramış vasıtaların nakli

d) Kesim hayvanları haricindeki canlı hayvanların nakli

e) Tiyatro, müzik, film, spor ve sirk gösterileri ile fuarlara, sergilere, film ve televizyon

programları yapımına mahsus eşya, malzeme ve aksesuarların nakli

 • Sanat eserlerinin nakli
 • Uçak seferlerinin başka bir alana sevk edilmesi halinde, arızi olmak kaydıyla eşyanı hava alanlarına veya hava alanlarından nakli
 • Talimatlara uygun olarak yolcu taşıyan nakil vasıtalarına takılı römorklarla veya herhangi tipte bir taşıtla hava alanına veya hava alanından taşınan bagaj eşyası
 1. Hasara uğramış veya mecburu iniş yapmış uçakların nakli
 • Özel şahısların kendi vasıtalarında veya sair kimselerin müsaade edilebilir yük hacmi 4000 kg.’dan az olan motorlu nakil vasıtalarında ticari gayeye matuf olmayan eşyaların nakli
 • Sadece eğitim ve tanıtma maksadıyla, örneğin fuar ve sergiler için, arızi olarak nakledilen

eşya

 • Motorlu taşıtlar ile eşya naklinde, müsaade edilebilir azami ağırlığı römorkun azami ağırlığı da dahil olmak üzere 6 tonu geçmeyen veya müsaade edilebilir yük hacmi römorkundaki de dahil olmak üzere 3.5 tonu geçmeyen vasıtalar
 • Acil kurtarmalarda özellikle tabii afetlerde gerekli tıbbi malzemenin nakli
 • Boş vasıtalar
 • kontenjan sayısına dahil edilmeksizin şahsi ve ev eşyalarının özellikle bu konuda donatılmış taşıtlarla taşınmasında ayrı bir müsaade gereklidir.

MADDE 8

 • Müsaade belgesi hamiline uluslararası eşya taşınmasında aşağıdaki hakları verecektir: a) Vasıtanın kayıtlı olduğu ülke ile diğer ülke arasında nakliyat (ikili nakliyat)

b) Diğer memleket üzerinden nakliyat (transit)

c) Vasıtanın kayıtlı olduğu ülke normal trafik güzergahı olarak geçilmesi şartıyla, diğer ülke ile üçüncü ülke arasında nakliyat (üçüncü ülkeye ve üçüncü ülkeden nakliyat)

 • Müsaade belgesi bir ülkeye kayıtlı taşıtın diğer ülke üzerindeki iki nokta arasında eşya nakliyatı yapmasına izin vermez (iç taşıma). Ayrıca, müsaade belgesi hamiline taşıtın kayıtlı olduğu ülke normal trafik güzergahı olarak geçilmediği takdirde, üçüncü ve üçüncü ülkeden taşıma yapma hakkını vermez.

MADDE 9

Yukarıda 6’ıncı maddede belirtilen müsaade belgeleri:

 • Türkiye Cumhuriyeti’nde kayıtlı motorlu nakil araçları için Türk taşımacılarına Federal Alman Cumhuriyeti Federal Nakliye Bakanlığı’nca verilecek ve dağıtımı Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı’nca yapılacaktır.
 • Federal Alman Cumhuriyeti’nde kayıtlı motorlu nakil araçları için Alman nakliyecilerine Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilecek ve dağıtımı Federal Alman Cumhuriyeti Federal Nakliye Bakanlığı veya onun namına eden makamlarca yapılacaktır.

MADDE 10

Akit tarafların yetkili makamları diğerine yeterli miktarda boş müsaade belgesi vereceklerdir.

MADDE 11

 • Müsaade belgeleri sefer müsaadeleri olarak ve bir seyahat için geçerli olmak üzere

verilecektir (gidiş ve dönüş).

 • Müsaade belgeleri taşımacıya belirli bir motorlu vasıta için verilecektir. Müsaade belgesi sahibi müsaade belgesini başka bir vasıtaya veya nakliyeciye devredemezler. “Motorlu vasıta” deyimi römorklu bir vasıta veya yarı römorklu bir vasıta için de kullanılacaktır.

ORTAK HÜKÜMLER

MADDE 12

 • Motorlu vasıtalarla nakliyat yalnızca vasıtanın kayıtlı olduğu ülkede yürürlükte bulunan kanun ve yönetmeliklere uygun olarak uluslararası nakliyatta motorlu vasıtalarla yolcu ve mal taşıması yapmaya hak kazanmış taşıyıcılar tarafından yapılabilecektir.
 • Diğer ülkede taşıyıcılar ve sürücü personel, o ülkede yürürlükte bulunan kanun ve yönetmeliklere tabi olacaklardır.

MADDE 13

İş bu anlaşma hükümlerine uygun olarak ihtiyaç duyulan belgeler (izin, nakliye belgesi gibi) diğer ülkeye yapılacak bütün seyahatlerde sürücü personel beraberinde hazır bulundurulacak ve yetkili makamlara talep üzerine, sunulacaktır.

MADDE 14

 • Diğer ülkede yürürlükte bulunan kanun ve yönetmeliklerin ve iş bu anlaşma hükümlerinin taşıyıcı veya sürücü personel tarafından ciddi olarak veya mükerreren ihlali halinde, vasıtanın kayıtlı olduğu ülkenin yetkili makamları, ihlalin meydana geldiği ülke yetkili makamlarının talebi üzerine aşağıdaki tedbirlerden birini alacaklardır:
 • Mesul taşıyıcıya yürürlükte bulunan hükümlere uymanın ihtarı
 • Mesul taşıyıcıya müsaade belgesi verilmesinin durdurulması veya verilmiş bulunan bir iznin, diğer ülke yetkili makamının taşıyıcıyı taşımadan mahrum ettiği süre içinde geri alınması
  • Yetkili makamlar alınan tedbirlerden birbirlerini haberdar edeceklerdir.

MADDE 15

 • Akit taraflardan birinin yetkili makamının talebi üzerine her iki akit tarafın yetkili makamlarının temsilcilerinden oluşacak bir Karma Komisyon, nakliyatın geliştirilmesi ve iş bu anlaşmanın yürütülmesine nezaret etmek amacıyla veya meydana çıkabilecek herhangi bir sorunu karşılıklı anlaşma yolu ile çözümlemek üzere toplanacaktır.
 • Bu anlaşmanın yürütülmesi için iki akit taraf bir protokol yapacaklardır; bu protokol, anlaşma ile aynı zamanda imzalanacak ve onun tamamlayıcı bir parçası olacaktır.
 • Karma Komisyon protokolü tadile yetkilidir.

MADDE 16

Bu anlaşma, Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren üç ay içinde aksine bir beyanda bulunmadığı takdirde, Berlin Bölgesi (Land Berlin) için de geçerli olacaktır.

MADDE 17

 • Bu anlaşma, akit tarafların yürürlüğe giriş için dahili işlemleri tamamlandığını birbirlerine bildirdikleri tarihte yürürlüğe girecek ve geçici olarak anlaşmanın imza tarihinin 45’inci gününden itibaren uygulanacaktır.
 • İş bu anlaşma, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl için geçerli olacak ve akit taraflardan biri tarafından yazılı olarak altı ay öncesinden fesih ihbarında bulunulmaması halinde bir yıllık sürelerle kendiliğinden yenilecektir.

Ankara’da 8 Eylül 1977 tarihinde Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerinde üç asıl nüsha olarak yapılmıştır. Türkçe ve Almanca metinlerin aynı tefsiri halinde İngilizce metin esas alınacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti adına

Federal Almanya Cumhuriyeti

Hükümeti adına

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE FDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA KARAYOLLARI İLE YOLCU VE EŞYA TAŞINMASINA MÜTEALLİK ANLAŞMANIN 15’İNCİ MADDESİ UYARINCA TANZİM OLUNAN PROTOKOL

I. YOLCU NAKLİYATI

 • Anlaşmanın 2’inci maddesinin 2’inci paragrafında öngörülen kontrol belgeleri, Türk vasıtaları için Ek 1’de, Alman vasıtaları için ise Ek 2’deki modele göre tanzim olunacaktır. Kontrol belgeleri motorlu vasıtanın kayıtlı olduğu memleketin yetkili makamları veya bu konuda o memleketçe yetkili kılınacak sair bir makam tarafından tanzim olunacaktır.
 • Anlaşmanın 3’üncü maddesinde öngörülen arızi nakliyatla ilgili izin belgesi, Alman taşıyıcılar için Ankara’da Ulaştırma Bakanlığı, Türk taşıyıcılar için ise Bonn’da Nakliyat Bakanlığı’nca verilecektir.

Söz konusu izinler için müracaatlar, Alman taşıyıcılar için Ankara’daki Ulaştırma Bakanlığı’na, Türk taşıyıcılar için Bonn’da bulunan Federal Nakliyat Bakanlığı’na yapılacaktır.

Arızi nakliyatta gerekli müsaade belgelerinin istihsali için yapılacak müracaatlarda özellikle aşağıdaki hususlar belirtilecektir:

 • Taşıyıcı firma adı ve adresi
 • Siparişi yapan seyahat acentasının adı ve adresi
 • Yolcuların geldikleri ülke
 • Kullanılacak motorlu vasıtaların plaka numaraları ve oturma kapasiteleri,
 • Seyahatin hareket ve varış yerleri
 • Güzergah
 • Hudut geçme noktaları
 • Seyahat tarihleri
 • Sürücü adedi.

Gerektiği takdirde, iş bu müracaat ve izin modelleri her iki ülkenin Nakliye Ulaştırma Bakanlıkları tarafından saptanacaktır.

İki ülkenin Nakliye ve Ulaştırma Bakanlıkları, her sene sonunda verilen izinlerin sayısını birbirlerine bildireceklerdir.

 • Anlaşmanın 4’üncü maddesinde öngörülen tatil yörelerine yapılacak gidiş gelişlerle ilgili izin müracaatları, Alman taşıyıcıları tarafından, Ankara’daki Ulaştırma Bakanlığı’na yapılacaktır. Bu bakanlık taşıyıcının Türkiye’deki güzergahıyla ilk kararını doğrudan müracaatçıya intikal ettirecektir. Söz konusu kararın bir örneği aynı zamanda, Bonn’daki Federal Nakliye Bakanlığı’na gönderilecektir.

Anlaşmanın 4’üncü maddesinde öngörülen tatil yörelerine gidiş gelişlerle ilgili Türk izin müracaatları ise, Türk taşıyıcılar tarafından Federal Nakliyat Başkanlığı’nca yapılacaktır. Yetkili Alman makamı kararını doğrudan Türk müracaatçısına gönderecektir. Kararın bir örneği Ankara’daki Ulaştırma Bakanlığı’na gönderilecektir.

Alman ve Türk taşıyıcıları tarafından tatil yörelerine yapılacak gidiş gelişlerle ilgili izin müracaatları özellikle aşağıdaki hususları ihtiva edecektir:

 • Taşıyıcı firmanın adı ve adresi
 • Siparişi yapan seyahat acentasının adı ve adresi
 • Yolcuların geldikleri ülke
 • Kullanılacak motorlu vasıtaların plaka numaraları ve oturma yeri kapasiteleri
 • Seyahatin hareket ve varış yerleri
 • Vasıtanın güzergahı
 • Hudut geçme noktaları
 • Seyahat tarihleri
 • Sürücülerin sayıları,

Gerekli görüldüğü takdirde, iş bu müracaat ve izin modelleri her iki ülkenin Ulaştırma Bakanlıkları tarafından saptanacaktır.

 • Anlaşmanın 5’inci maddesinde öngörülen muntazam taşımalarla ilgili müracaatlar bilhassa aşağıdaki hususları ihtiva edecektir:
 • Taşıyıcı firma adı ve adresi
 • Kullanılacak motorlu vasıtaların kayıt numaraları ve yolcu kapasiteleri
 • Tarife tasarıları, ücretleri ve bilet ücretleri miktarı tasarıları, nakliyat şartları tasarıları
  • Müracaata müteallik iznin geçerlilik süresi
 • Taşıma müddeti
 • Hudut geçme noktaları.

II. EŞYA NAKLİYATI

(1) İş bu anlaşmada bahsi geçen “yetkili makamlar” tabirinden:

 1. Federal Almanya Cumhuriyeti’nde, Federal Nakliyat Bakanlığı (Bundesminister für Verkehr) veya bu Bakanlığın yetkili kılacağı herhangi bir makam.

b)Türkiye Cumhuriyeti’nde, Ulaştırma Bakanlığı anlaşılacaktır.

(2) İzin belgelerinin kullanılması bazı tip mal taşıması ile kısıtlanabilir (mesela ev eşyası nakli). Kısıtlama izin belgesi üzerine dercedilecektir.

İzin belgelerinin muteberlik süresi 3 ayı geçemez.

Transit dönüş seferinde izin belgesi hamili diğer ülkeden kendi ülkesine, veya normal trafik yolu olarak kendi ülkesinden geçilmek şartıyla üçüncü ülkelere yük alabilir.

(3) İzin belgeleri iki lisanda düzenlenecektir. Alman ve Türk taşıyıcıları için izin örnekleri, bu protokolün 3 ve 4 numaralı eklerinde gösterilmiştir.

Ankara’da 8 Eylül 1977 tarihinde Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerinde, her üç metin de aynı şekilde muteber olmak üzere ikişer nüsha tanzim edilmiştir. Türkçe ve Almanca metinlerin ayrı tefsiri halinde, İngilizce metin esas alınacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti adına

Hükümeti

Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti

adına

 Mobil Onay  Mobil Onay için Sms Servisi 

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın

buradan bir menü oluşturun